Inloggen is tijdelijk niet mogelijk. Probeer het over enkele ogenblikken opnieuw. Onze excuses voor het ongemak.
Inloggen is tijdelijk niet mogelijk. Probeer het over enkele ogenblikken opnieuw. Onze excuses voor het ongemak.
Je bent hier: Lidmaatschap > Vereniging > Ledencongres

Ledencongres

Het Ledencongres is het hoogste orgaan van FNV Horecabond en komt tweemaal per jaar bijeen. Alle leden kunnen op het Ledencongres rechtstreeks deelnemen, zelf vragen stellen en voorstellen doen. Kortom: direct invloed uitoefenen. Daarbij wordt voor het stemrecht de voorwaarde gesteld dat je minimaal twee maanden lid moet zijn van FNV Horecabond op het moment dat het Congres wordt uitgeschreven.

Het Ledencongres heeft als bevoegdheden het vaststellen van het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid, beoordeling van het beleid door het Hoofdbestuur aan de hand van het jaarverslag (verantwoording), verkiezing, schorsing en ontslag van leden van het Hoofdbestuur waaronder de leden van het Dagelijks Bestuur, wijzigen van statuten en reglementen, aangaan van een fusie of ontbinden van FNV Horecabond. Ieder individueel lid kan voorafgaand aan een Ledencongres bij het Hoofdbestuur een voorstel voor de vereniging indienen.

De taken toekomstvisie, ‘vaststellen van de begroting’  en ‘vaststellen contributietabellen’ worden ondergebracht bij het Hoofdbestuur, dat daarmee verantwoordelijk wordt voor het aansturen van de gehele bedrijfsvoering. Zij is hierover uiteraard wel verantwoording verschuldigd aan het Ledencongres. Ook zal er een financiële commissie worden ingesteld die het Hoofdbestuur adviseert.

De beslissingsbevoegdheid over het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) heeft zij gedelegeerd aan de cao-commissies horeca, catering en recreatie.

Bekijk hier wanneer het volgende Ledencongres is.

Ledencongres

Een Ledencongres wordt bijeengeroepen door het Hoofdbestuur. Een Ledencongres wordt ook gehouden na een verzoek van tenminste 50 leden.

De mogelijkheid wordt ingevoerd om ook een Ledenraad per sector te organiseren voor alle leden die werkzaam zijn of zijn geweest in de horeca, catering of recreatie. Tevens kan een themabijeenkomst voor de doelgroep uitkeringsgerechtigden worden gehouden. Bijvoorbeeld om een thema te bespreken, dat in het bijzonder in die sector speelt en betrekking heeft op zowel de werkende, de gepensioneerde als de uitkeringsgerechtigde leden.