Je bent hier:  > Functieprofiel Hoofdbestuur

Functieprofiel Hoofdbestuur

Bekijk hieronder het functieprofiel van een hoofdbestuurder bij FNV Horecabond.

1.  Taken en bevoegdheden Hoofdbestuur
Het Hoofdbestuur van de FNV Horecabond stelt het algemene beleid (op hoofdlijnen) van de bond vast. Daarnaast stelt zij de voorstellen vast op het terrein van het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid en de begroting ten behoeve van besluitvorming door de Bondsraad, alsmede voorstellen ten behoeve van besluitvorming door het Congres.

Het Hoofdbestuur houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door het Dagelijks Bestuur en stelt het financieel jaarverslag alsmede het directiestatuut en directieprofiel vast.
Deze taken en bevoegdheden zijn gebaseerd op de huidige statuten en reglementen. Op het komende congres wordt over wijziging daarvan gesproken. Dit kan dus leiden tot verandering in de taken en bevoegdheden.

2. Samenstelling Hoofdbestuur
Het Hoofdbestuur bestaat uit negen personen: de twee leden van het Dagelijks Bestuur, alsmede zeven Onbezoldigd Hoofdbestuurders. Het Hoofdbestuur wordt gekozen door het Congres van onze vakorganisatie voor de duur van vier jaar.

Wenselijk is, dat het Hoofdbestuur als geheel een afspiegeling is van de verschillende groepen binnen de bond (werkzaam horeca, werkzaam catering, werkzaam recreatie, uitkeringsgerechtigden & ouderen) en dat er daarnaast een spreiding is over de verschillende delen van het land.

 3. Werkwijze Hoofdbestuur
Het Hoofdbestuur vergadert in de periode van september tot en met juni eens per zes weken. Deze vergaderingen worden overdag op een doordeweekse dag gehouden. Daarnaast wordt jaarlijks een tweedaagse conferentie georganiseerd. De besprekingen in het Hoofdbestuur worden voorbereid door het Dagelijks Bestuur en vinden vooral plaats op basis van schriftelijke voorstellen.
De leden van het Hoofdbestuur nemen deel aan de vergaderingen (tweemaal per jaar) en de jaarlijkse themadag van de Bondsraad.

 4. Profiel Hoofdbestuur als geheel
Gezien de taken en bevoegdheden van het Hoofdbestuur is het belangrijk, dat binnen het bestuur als geheel voldoende interesse en kennis bestaat in de verschillende onderdelen van het beleid van de bond, zoals het arbeidsvoorwaardenbeleid, het financieel beleid en het communicatie & marketingbeleid, etc.

5. Profiel individuele Hoofdbestuurder
Wezenlijk voor het kunnen vervullen van de taken en de rol van Hoofdbestuurder is het hebben van interesse voor het door de bond te voeren beleid. Daarnaast is actuele kennis over het werken in één of meerdere van de sectoren, horeca, catering of recreatie, van groot belang. Ten slotte is ervaring in het besturen van organisaties zeker gewenst en zoeken we ‘teamspelers’, die bereid zijn in het bestuur gezamenlijk besluiten te nemen, verantwoordelijkheid te nemen voor de genomen besluiten en dit ook uit te dragen.

 6.  Tijd
Het lidmaatschap van het Hoofdbestuur kost tijd. Inclusief de tijd die benodigd is voor de voorbereiding en het reizen naar bijeenkomsten, zal het gemiddeld twee dagen per maand kosten om voldoende uit de verf te kunnen komen in deze functie.

7.  Wat wij bieden
Wij bieden om te beginnen de mogelijkheid (meer) ervaring op te doen met het besturen van een vakorganisatie. Daarnaast zorgen wij voor scholing voor het goed kunnen uitoefenen van deze functie.

De functie is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed op basis van de regeling van de bond voor onkostenvergoeding van kaderleden. Daarnaast stelt de bond, voor een goede uitoefening van de taken, een abonnement voor een mobiele telefoon, alsmede een budget beschikbaar van €  1.000 op jaarbasis, dat besteed kan worden aan faciliteiten (zoals een PC, gesprekskosten mobiele telefoon)

In de cao’s voor de horeca, de catering en de recreatie zijn afspraken gemaakt over betaald verlof voor vakbondsactiviteiten. Indien dit verlof onvoldoende is, om de functie van Hoofdbestuurder te kunnen vervullen, dan kan onze vakorganisatie met jouw werkgever   indien u dat wenst - afspraken maken over aanvullend betaald verlof op kosten van de bond.

 8. Onverenigbaar
Gezien de positie en rol van de onbezoldigd leden van het Hoofdbestuur is deze functie niet verenigbaar met het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Horeca & Catering en het College van Belanghebbenden van Stichting Pensioenfonds Recreatie.

Interesse?

Neem spoedig contact op met Eiko de Vries via tel nr.: 036-53 58 536 of vereniging.collectief@fnvhorecabond.nl. Het Hoofdbestuur en/of een Regionale Ledenvergadering verzorgen uiteindelijk de kandidaatstelling waarna de leden van de Bondsraad bij verkiezing een kandidaat benoemen.
 

Meer informatie?

Heb je nog vragen? Bel het Voorlichtings- en Informatiecentrum:

Leden: 036 - 535 85 95

Niet-leden: 0900 – 239 10 00 (€ 0,50 p/m)