Je bent hier:  > Home

Visie Ben Francooy op DNV

Ma 19 Mrt 2012

Beste Bond-genoten,

Graag wil ik jullie bijpraten over de stappen die we zetten in de richting van – tijdelijke naam – De Nieuwe Vakbeweging (DNV).

Het was,
het is
en het blijft
ongelooflijk belangrijk dat,
in het krachtenspel tussen werkgevers, werknemers en eigenaren/financiers van ondernemingen,
de individuele en de collectieve belangen van werknemers zo goed mogelijk behartigd worden.

Wij kijken naar de samenwerking tussen werkgevers, werknemers en financiers als naar een duurzaam partnerschap van partijen die niet zonder elkaar kunnen én die samen tot grootse dingen in staat zijn.

Dit is wat wij belangrijk vinden in de samenwerking van actieve werknemers met onze partners:
 
feitelijke en gevoelsmatige gelijkwaardigheid,
wederzijds respect,
eerlijkheid,
redelijkheid,
evenwichtigheid,
rechtszekerheid,
ondernemende ruimte,
constructief samenwerken,
aandacht voor leren, groeien en ontwikkeling.

En verder natuurlijk nog de volle steun aan mensen op weg naar hun loopbaan en aan mensen in onze sectoren die de ambitie hebben uit te groeien tot een echte professional.

Begin december 2011 formuleerden de voorzitters van alle aangesloten vakorganisaties verenigd in de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) in Dalfsen de uitgangspunten voor een ‘opnieuw uitgevonden’ sterke, initiatiefrijke, moderne vakbeweging.

Die DNV wil actiever en beter inspelen op de realiteit en op de toekomst van veranderende en nieuwe sectoren, commerciële markten en arbeidsmarkten, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en werkklimaatcondities (denk aan de recente acties door de schoonmakers voor iets meer geld en veel meer RESPECT), leer-, ontwikkel- en groeicondities voor werknemers (professioneel en persoonlijk).

Dat kan als alle mensen van het begin tot het einde van hun werkzame leven bij ons welkom zijn en zich door ons gesterkt voelen. Inderdaad: mensen die werk hebben; mensen die in een bepaalde sector aan de slag willen; mensen die actief waren in een sector maar die nu geen werk hebben.

Het is belangrijk dat er voor alle werknemers plaats en aandacht is en dat er dus ‘vanzelfsprekend’ ook aandacht is voor hun al lang bestaande of juist nieuwe sectoren, hun werkkringen, hun (veranderende) beroepen, werkverbanden en arbeidscontracten.
EN voor hun eigen behoeften en wensen waarvoor zij de deskundige steun van een actieve, slagvaardige en capabele vakorganisatie willen krijgen. In de toekomst zoals wij die voor ons zien zal de vakbeweging van onderaf worden opgebouwd. De kern van de vak-beweging ligt meer dan ooit bij vakorganisaties die middenin een sector en direct tussen de bij die sector behorende beroepsgroepen staan.

Eigenlijk is dit wat wij als  FNV Horecabond nu al doen met onze gerichte aandacht voor FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie. Deze vakorganisaties zijn met elkaar verbonden in de Vereniging
FNV Horecabond, die op haar beurt weer lid is van de huidige Federatie Nederlandse Vakbeweging.

DNV wil mensen steunen en stimuleren om in en om hun werk uit te groeien tot vrije en onafhankelijke mensen en professionals. Om dat te laten gebeuren moeten mensen zich verzekerd weten van de inspirerende, begripvolle en als het moet ook stevige en messscherpe steun van hun vakorganisatie.

Terwijl het accent van de Nederlandse vakbewegingen dus duidelijk verschuift naar de sectoren – dichtbij en direct voor de mensen: bouwen van onderop– wil DNV–zelf vooral de beroepsoverstijgende belangen voor werknemers blijven behartigen. DNV wil in het grotere maatschappelijke krachtenspel een vormende kracht zijn bij tal van maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen.

Juist door ook te blijven hameren op de onderlinge solidariteit wil DNV bijdragen aan zowel de individuele als de gezamenlijke, gebundelde kracht van mensen tijdens hun werkzame leven. Daarnaast zal DNV in de toekomst vooral een organisatie zijn die ondersteunende professionele diensten verleent aan de leden-vakorganisaties.

De vakorganisaties die in de nabije toekomst lid zullen zijn van DNV leveren een bijdrage aan de realisatie van deze vijf doelen:
1. het formuleren van een agenda voor het centrale niveau van belangenbehartiging;
2. de bevoegdheid om op centraal niveau afspraken te maken met betrekking tot sectoroverschrijdende belangen;
3. het investeren van mensen en middelen in (nieuwe) sectoren en beroepsgroepen;
4. het faciliteren van de oprichting van een nieuwe vakorganisatie;
5. het oplossen van domeindiscussies tussen bonden.

Het staat iedereen vrij om als individu  rechtstreeks lid te worden van DNV. Voor de steun door de aan hun eigen sector, beroepsgroep en werkkring gekoppelde vakorganisatie is het lidmaatschap van die specifieke vakorganisatie nodig.

Er wordt door ons gestreefd naar een zo direct mogelijke betrokkenheid van de leden van DNV bij de besluitvorming binnen deze vereniging. Het gekozen bestuur van DNV zal worden gevormd vanuit de voorzitters van de decentrale leden-vakorganisaties.

De huidige kwartiermakers van DNV, aangevoerd door Jetta Klijnsma, willen in juni van dit jaar van start gaan met DNV.  Ruim voor die tijd zullen de leden van de 19 vakorganisatie én mogelijk ook van nieuw toetredende partijen, hun eigen vakorganisatie toestemming moeten geven om lid te worden van DNV.

Net als de andere 18 bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging aangesloten vakorganisaties zal ook FNV Horecabond op 4 juni 2012 een Congres organiseren waarvoor alle leden van FNV Horeca worden uitgenodigd. Wij zullen jullie hierover op korte termijn apart benaderen. 

Tijdens het Congres zal DNV centraal staan en Jette Klijnsma, leider van de Kwartiermakers, geeft een toelichting op het geheel.

Het is van groot belang om in de nabije toekomst al die stappen te zetten, waardoor ‘georganiseerd zijn’ onder professionals in alle economische sectoren, waaronder die van de horeca, catering en recreatie,  weer een ‘must’ en de standaard wordt.

Met enthousiaste groet,

Ben Francooy
Voorzitter FNV Horecabond

Deel met anderen:
  • NuJIJ
  • GeenRedactie
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Google
  • TwitThis
  • del.icio.us


Geef een reactie

*