Profiel Raad van Toezicht FNV Horecabond

In de Raad van Toezicht van FNV Horecabond zijn drie vacatures ontstaan. FNV Horecabond is daarom op zoek naar geschikte kandidaten en nodigt expliciet niet-leden uit om te solliciteren.

Missie en visie

Wij zijn FNV Horecabond. Wij zijn dé vakbond op het gebied van werk, inkomen en ontwikkeling voor alle werkenden in de sectoren horeca, catering en recreatie. Wij voorzien op innovatieve wijze in de behoefte van de werkenden in deze sectoren. Wij zijn vernieuwend, flexibel en zichtbaar. Vanuit het collectief en het individu zijn de kernwaarden daarbij het bevorderen van solidariteit, sociale rechtvaardigheid, scholing, ontwikkeling en duurzaamheid.

Uitdagingen komende jaren

Onze sectoren staan onder druk. Vanwege onder andere het personeelstekort in onze sectoren en de huidige breed gevoelde toename van de kosten van levensonderhoud is de toekomst van onze sectoren nog altijd ongewis. Hoe blijven wij onze leden in deze onzeker tijden optimaal bedienen? De komende jaren zullen in het teken staan van het opnieuw positioneren van de FNV Horecabond in een constant veranderende wereld.

Organisatiestructuur

FNV Horecabond is een vereniging. Momenteel hebben wij ruim 23.000 leden. Als vereniging bestaan we voor en door onze leden. Daarom is ons hoogste orgaan onze Algemene ledenvergadering: het Ledencongres. Deze komt tenminste twee keer per jaar bijeen en stelt onder andere ons (financiële) beleid vast. Daarnaast benoemt en ontslaat het Ledencongres twee andere belangrijke organen: het Bestuur en de Raad van Toezicht.

Het Bestuur bestaat uit twee gekozen bestuurders. Dit Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de vereniging en een werkorganisatie met circa 30 fte. Deze twee bestuurders zijn in dienst bij FNV Horecabond.

Daarnaast kennen wij een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het door het Bestuur gevoerde bestuur door te toetsen of het Bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt voor de wet, statuten, regelementen en beleidsoverwegingen die eerder zijn vastgesteld. Ook fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het Bestuur, houdt zij zicht op de algemene gang van zaken in de werkorganisatie en is haar goedkeuring benodigd voor strategische bestuursbesluiten. De Raad van toezicht kan bestaan uit vijf tot zeven leden. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een vrijwilligersfunctie, onkosten worden uiteraard vergoed.

Profiel lid Raad van Toezicht

Kandidaten voor de Raad van Toezicht hebben een goed gevoel voor maatschappelijke trends en ontwikkelingen, met name in de sectoren horeca, catering en recreatie. Ervaring met een toezichthoudende functie of bestuurswerk binnen de sectoren is een pré. Kandidaten hebben affiniteit met de elementen van een vereniging en samenwerken met vrijwilligers. Vanzelfsprekend hebben kandidaten affiniteit met de vakbond en het vakbondswerk. Kandidaten ondersteunen de missie van FNV Horecabond en zijn ook in staat deze kritisch te beschouwen wanneer de actualiteit daarom vragen. Er zijn drie vacatures in de Raad. Voor het eerst nodigt FNV Horecabond ook nadrukkelijk niet-leden uit om te solliciteren, en daarmee een ander perspectief in de Raad van Toezicht te verwoorden. Wel wordt van het nieuwe lid verwacht dat hij of zij bereid is lid te worden van de vereniging.

Lidmaatschap van de Raad van Toezicht vraagt om teamwork; met 4 tot 6 andere vrijwilligers houd je toezicht op het Bestuur en via hen op de vereniging en de werkorganisatie. Dat werkt alleen als de kandidaten in staat zijn met uiteenlopende karakters en stijlen om te gaan en naar elkaar willen luisteren. Complementariteit is een belangrijk thema bij de samenstelling van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht zal zich de komende tijd bezighouden met een breed scala aan thema’s. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld het arbeidsvoorwaardenbeleid, financiën, pensioenen, jongeren, scholing en het activeren van onze leden.

Voor de twee vacatures zoeken wij geen specifiek profiel. De Raad van Toezicht is collectief verantwoordelijk voor het toezicht en verdeelt onderling aandachtsgebieden.

De frequentie van de vergaderingen van het Bestuur en de Raad van Toezicht tezamen is 4 á 6 maal per jaar. De tijdsinvestering komt gemiddeld op ca 2 dagdelen per maand. Bij de start van het nieuwe lid/de nieuwe leden van de Raad van Toezicht zorgen we voor een goed inwerk- en ontwikkelingsplan zodat het nieuwe lid/de nieuwe leden zo snel mogelijk is/zijn ingewerkt en goed is/zijn toegerust op de taak.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht is het doel om een complementair team samen te stellen met oog voor diversiteit en inclusie. Diversiteit heeft daarbij veel vormen waarbij FNV Horecabond ook op zoek is naar diversiteit in het team gericht op ervaring/senioriteit gekoppeld aan jong en aanstormend talent.

Procedure

Kandidaat stellen voor de functie van lid van de Raad van Toezicht kan via het sturen van een e-mail aan d.breedveld@fnvhorecabond.nl . Graag ontvangen we een motivatiebrief en een C.V. uiterlijk op vrijdag 31 maart 2023.

Kandidaten worden uitgenodigd voor tenminste één gesprek met de selectiecommissie. Die gesprekken vinden plaats op 4 en/of 12 april 2023. Eventueel kunnen kandidaten voor een vervolggesprek en/of assessment worden uitgenodigd.

Na dit deel van de procedure beoordeelt een selectiecommissie de benoembaarheid van de kandidaten. De benoembaar bevonden kandidaten worden door de selectiecommissie voorgedragen aan het Ledencongres. Op maandag 22 mei 2023 kiest het Ledencongres uit de op deze manier voorgedragen kandidaten het nieuwe lid of de nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

Mocht je door de selectiecommissie niet worden voorgedragen, dan kun je daartegen bezwaar aantekenen bij het Ledencongres. Het Ledencongres kan dan, gehoord hebbende jouw bezwaar en de afweging van de selectiecommissie, besluiten om je toe te voegen aan de kandidatenlijst.

Meer informatie

Heb je vragen over de functie-inhoud, over de procedure of over andere zaken, neem dan gerust contact op met: