Voorzitter

FNV Horecabond is een moderne vakorganisatie die zich inzet voor alle werkenden in de sectoren horeca, recreatie en catering.

Missie

FNV Horecabond zet zich actief in voor sterke en aantrekkelijke sectoren. Binnen deze sectoren behartigt zij de belangen van alle werkenden in de verschillende levensfases. Zij voorziet op inspirerende en innovatieve wijze in de behoefte van (potentiële) vakkrachten. Zij is vernieuwend, flexibel en zichtbaar voor iedereen in de horeca, recreatie en catering. Vanuit het collectief en het individu zijn de kernwaarden daarbij het bevorderen van solidariteit, sociale rechtvaardigheid, scholing, ontwikkeling en duurzaamheid.

Visie

FNV Horecabond is de vakbond op het gebied van werk, inkomen en ontwikkeling voor alle werkenden in de sectoren horeca, recreatie en catering, welke in elke levensfase potentiële vakkrachten verder brengt.

Uitdagingen komende jaren

In lijn met onze missie en visie heeft het bestuur en de werkorganisatie de opdracht om de vastgestelde plannen uit te voeren en bij te sturen waar nodig. In deze plannen is ruimte ingebouwd voor innovatie, waarbij nieuwe activiteiten en verdienmodellen worden uitgeprobeerd, successen worden uitgebouwd en minder succesvolle experimenten weer worden gestopt. Met als einddoel een sterke vakbond in de sectoren die invulling geeft aan de missie en visie aan de hand van heldere ambities en doelstellingen en met een sluitende begroting en ledengroei.

Organisatiestructuur

FNV Horecabond is een vereniging van ruim 23.000 leden waaronder ook vele die zich actief inzetten. Daarnaast zijn er momenteel circa. 30 mensen in dienst van de werkorganisatie. De vereniging en werkorganisatie worden aangestuurd door het bestuur (voorzitter en secretaris-penningsmeester) en bestaat uit de volgende disciplines: collectieve belangenbehartiging (cbb), individuele belangenbehartiging (contactcenter), marketing, communicatie & commercie, ledenservice en ondersteunende diensten zoals de financiële-, HR en secretariële ondersteuning.

De vereniging kent een algemene ledenvergadering: het ledencongres. Deze komt tenminste twee keer per jaar bijeen en stelt als hoogste instantie het (financiële) beleid van de bond vast. Daarnaast benoemt en ontslaat het ledencongres het bestuur.

Bestuur

FNV Horecabond wordt bestuurd door een tweekoppig bestuur onder toezicht van een raad van toezicht. De twee bestuurders zijn in dienst bij FNV Horecabond (beide rollen zijn bezoldigd en betreffen een voltijdsdienstbetrekking), de leden van de raad van toezicht zijn onbezoldigd. Kerntaken van het bestuur zijn:

1) Strategische beleidsvorming;
2) Begroting en Budgetbeheer;
3) Relatie en netwerkbeheer;
4) FNV Horecabond representeren en profileren.

Het bestuur wordt gekozen door het ledencongres, de voorzitter en secretaris-penningmeester worden in functie gekozen. Van de voorzitter en secretaris-penningmeester wordt verwacht dat ze complementair zijn aan elkaar en effectief met elkaar samenwerken vanuit een integrale verantwoordelijkheid.

Profiel voorzitter

Kandidaten hebben academisch werk- en denkniveau en bewezen bestuurlijke kwaliteiten. De aankomend voorzitter staat stevig in zijn/haar schoenen, heeft een sterke politiek-bestuurlijke antenne. Daarnaast heeft de kandidaat ervaring opgedaan door het invullen van een (eind)verantwoordelijke functie binnen de vakbeweging, een maatschappelijke organisatie of de overheid. Een uitgebreid relevant netwerk is wat de voorzitter kenmerkt. Het is belangrijk dat de achterban van FNV Horecabond zich snel met de nieuwe voorzitter kan identificeren. De kandidaat heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen van het beleid dat als uitgangspunt dient voor de koers die FNV Horecabond de komende jaren zal varen. Ervaring in leidinggeven aan vernieuwende projecten is een pré. Ten slotte heeft de voorzitter leidinggevende ervaring.

De taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter komen kort weergegeven op het volgende neer:


De aankomend voorzitter beschikt idealiter over de volgende competenties:


Werken bij FNV Horecabond

Wij hanteren een 4-daagse werkweek. De voorzittersrol vraagt echter een flexibel agendabeheer en werktijden zijn variabel, ook in de avonduren. Je werkt deels op ons kantoor in Almere en deels op locaties door het land. Je krijgt beschikking over een leaseauto.

Solliciteren en procedure

Als je hart hebt voor onze zaak en gemotiveerd bent onderdeel uit te maken van een organisatie die vooral denkt in kansen en mogelijkheden, dan gaan wij graag met jou in gesprek. Kandidaat stellen voor deze functie kan via het sturen van een e-mail aan s.schasfoort@fnvhorecabond.nl.

Graag ontvangen we een motivatiebrief en een c.v. uiterlijk op 17 maart 2024. Let op: je kunt je enkel kandidaatstellen als je lid bent van FNV Horecabond.


Meer informatie

Heb je vragen over de functie-inhoud, over de procedure of over andere zaken, neem dan gerust contact op met: